• Název společnosti: ŠKODA VAGONKA a.s.
 • Sídlo: Ostrava, 1. máje 3176/102, PSČ: 703 00
 • Identifikační číslo: 25870637
 • Právní forma: akciová společnost
 • Datum vzniku: 1.1.2001
 • Majitel: 100 % vlastníkem je ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
 • Základní kapitál: 106 734 430,- Kč
 • Předmět podnikání
  • Vývoj, konstrukce, výroba, prodej, servis, opravy a modernizace osobních kolejových vozidel hnaných i hnacích, včetně jejich dílů, pohonných systémů a speciálních strojů
  • Výroba ostatních motorových dopravních prostředků
  • Stavba strojů s mechanickým pohonem
  • Výroba stavebnicových buněk obecného využití
  • Ostatní činnosti (koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, kopírování, rozmnožování, pronájem bytových a nebytových prostor, ubytovací služby, správa nemovitostí)
 • Statutární orgán - představenstvo
  • Předseda představenstva: Ing. Tomáš Ignačák, den vzniku členství v představenstvu: 25.03.2013
  • Místopředseda představenstva: Marek Krsek, den vzniku členství v představenstvu: 25.03.2013
  • Člen představenstva: Ing. Michal Kurtinec, Ph.D., den vzniku členství v představenstvu: 30.01.2015
 • Jednání
  • Za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně.
  • Podepisování za společnost se provádí tak, že členové představenstva připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.
 • Dozorčí rada
  • Předseda dozorčí rady: doc. Ing. Michal Korecký, Ph.D., den vzniku členství v dozorčí radě: 27.01.2009
  • Místopředseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Krsek, den vzniku členství v dozorčí radě: 27.01.2009
  • Člen: Ing.Lukáš Bilíček, den vzniku členství v dozorčí radě: 7.4.2011

ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ LISTINNÝCH AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ A VÝZVA AKCIONÁŘI K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

Společnost ŠKODA VAGONKA a.s.
IČO: 258 70 637
Se sídlem: 1. máje 3176/102, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2435
(dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „o.z.“) oznamuje, že dne 16. září 2016 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o přeměně všech 10 (deseti) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.673.443,- Kč (slovy: deset milionů šest set sedmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun českých) na zaknihované kmenové akcie na jméno (dále jen „Přeměna akcií“).

O tomto rozhodnutí byl sepsán notářský zápis NZ 491/2016 ze dne 16. září 2016, sepsaný Mgr. Radimem Neubauerem, notářem se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Kaprova 52/6, jenž byl uložen do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou B 2435.

Představenstvo Společnosti tímto v návaznosti na rozhodnutí o Přeměně akcií vyzývá akcionáře Společnosti v souladu s ustanovením § 529 odst. 1 o.z., aby ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdal své listinné akcie Společnosti a sdělil Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů zřízeného prostřednictvím některého z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“).

Seznam účastníků CDCP, u kterých lze zřídit majetkový účet v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů je dostupný na: http://www.cdcp.cz/index.php/cz/ucastnici/seznam-ucastniku.

Odevzdání listinných akcií a sdělení čísla účtu je možné uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 15.00 v sídle Společnosti.

V souladu s § 530 odst. 1 o.z. byla stanovena dodatečná lhůta 6 (šesti) měsíců pro případ, že by akcionář při předání akcií Společnosti nesdělil číslo účtu v příslušné evidenci (majetkový účet v CDCP), na který mají být akcie zaevidovány s tím, že dodatečná lhůta počíná běžet akcionáři ode dne předložení jeho akcií Společnosti. Upozorňuje se akcionář, že pokud nesdělí číslo účtu v příslušné evidenci (majetkový účet v CDCP) ani v dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k těmto akciím dnem, kdy za ně Společnost zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

V souladu s § 531 o.z. byla stanovena dodatečná lhůta 6 (šesti) měsíců pro případ, že by akcionář byl v prodlení s odevzdáním akcií Společnosti. Upozorňuje se akcionář, že akcie, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, prohlásí Společnost za neplatné.

Představenstvo ŠKODA VAGONKA a.s.