www.esfcr.cz

Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize.

8.7.2011 Ostrava: Kursy úspěšně prošlo na 140 lidí

 • Celkem osm set vydaných certifikátů o úspěšném absolvování kurzů, více než 140 účastníků. Takový je výsledek velkého vzdělávacího programu, kterým od roku 2009 až do nedávné minulosti procházeli zaměstnanci společnosti ŠKODA VAGONKA.
 • Koho se program týkal? Projektu se zúčastnili lidé napříč celou firmou. „Máme účastníky z řad top managementu, středního managementu, techniků, obchodníků nákupčích a kooperantů či administrativních pracovníků. Lidé prošli širokou škálou vzdělávacích aktivit. Během školících dnů se seznámili například s komunikačními dovednostmi, tématy jako stres a jeho zvládání, rétorikou, jak vést hodnotící pohovory, plánování a delegování, prohloubili si znalosti v právních a environmentálních znalostech, v obchodním právu, prezentačních dovednostech a IT dovednostech a při workshopech měli možnost řešit strategii firmy či řízení změn,“ popsala širokou škálu školení personální ředitelka ŠKODA VAGONKA Michaela Pardubická. Podle ní bylo hlavním cílem projektu především prohloubit, rozšířit nebo obnovit stávající kvalifikaci.
 • Přestože projekt má již za sebou oficiální závěr, firma se rozhodla v některých aktivitách pokračovat, díky takzvanému blended e-learningu. „Zaměstnanci si i nadále mohou například testovat, doplnit či osvěžit zvládnutí kurzu Komunikace v obtížných situacích,“ připomíná jedno z pokračování Michaela Pardubická. Ta připomíná, že účastníci kursů měli po celou dobu možnost vzdělávací aktivity sami hodnotit. „Názory zaměstnanců byly velmi cenné, podle některých podnětů jsme mohli i upravit zaměření některých školení,“ říká personální ředitelka.
 • Hodnocení však zajišťoval i externí odborník, který dohlížel nad kvalitou vzdělávacích aktivit, náplní kurzů, metodikou, tempem efektivností a vhodnosti výuky a samotným přístupem lektorů. „Máme pozitivní ohlasy z řad zaměstnanců a troufám si říci, že cíle projektu byl naplněný. O rozsahu celé akce svědčí i fakt, že jsme mohli po splnění všech náležitostí a podmínek vydat celkem osm set certifikátů o absolvování kursů a školení,“ sdělila Michaela Pardubická.
 • Tříletý projekt ostravské společnosti s názvem Vzdělávání zaměstnanců ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize umožnily uhradit evropské fondy.

16.2.2011 Další etapa školení je za námi

 • Velmi bohatou sérii školení mají za sebou zaměstnanci firmy ŠKODA VAGONKA a.s. . Projekt s názvem Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize se chýlí k závěru. Dne 31.8.2011 bude oficiálně ukončen. Cílem projektu bylo a je aby si zaměstnanci zvýšili své dosavadní znalosti a rozšířili svůj profesní záběr. Doufáme, že účastníci jednotlivých kurzů budou aplikovat získané znalosti a dovednosti do praxe a také že si prohloubí své znalosti prostřednictvím dodatečného studia odborné literatury vztahující se k tématům.
 • Během trvání projektu jsme díky evaluace (hodnocení) získali informace o kvalitě vzdělávacích aktivit, kvalitě práce lektorů, o metodách a náplních kurzů, o zapojování účastníků a o jejich úspěšnosti plnění v zadaných úkolech. Zaměstnanci si osvojili znalosti např. ve Vyjednávání a argumentaci , v Obchodním jednání, zvýšili si znalosti v MS Excelu a MS Wordu, kdy cílem aktivity bylo posouzení silných a slabých stránek zaměstnanců ve znalosti MS Excel, MS WORD. Aktivita byla zaměřena na speciální techniky formátování buněk, ochranu dat, funkce, práce s grafy nebo obchodní korespondenci, rozšíření práce s textem nebo tabulkou. Pro další období jsou naplánována školení, od kterých očekáváme stejně pozitivní ohlas a přínos jako z doposud realizovaných.

10.8.2010 Lidé ze ŠKODA VAGONKA mají za sebou sérii školení

 • První významnou sérii školení má za sebou zhruba 140 zaměstnanců společnosti ŠKODA VAGONKA, kteří se účastní nového vzdělávacího programu. Projekt nazvaný “Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize“ odstartoval v září loňského roku a potrvá ještě několik měsíců. Některé z plánovaných školení tak do konce července letošního roku absolvovali všichni účastníci vzdělávacího programu. Samozřejmě hodně se dbá na to, aby se dostávalo zpětných vazeb – aby se lidé mohli vyjádřit k tomu, jak školení probíhají, jak jsou účelná. Zatím je odezva pozitivní. A na jaké oblasti se program zaměřuje? Zaměstnanci měli možnost se vzdělat v právních a environmentálních normách, ve vedení lidí, ve vnitrofiremní komunikaci, v umění zvládnutí stresu, nebo třeba v komunikaci v obtížných situacích. Manažeři se věnovali možnostem, jak vést a motivovat tým, umění najít silná a slabá místa v organizaci a v řízení, také v práci s lidskými zdroji, workshop s názvem Strategie firmy zase přispěl k posílení vzájemné informovanosti a výměně zkušeností zaměstnanců společnosti.
 • Nové znalosti a zkušenosti mohou zaměstnanci získat i po skončení samotných kurzů. Například pro školení ohledně komunikace v obtížných situacích využívá ŠKODA VAGONKA takzvanou metodu blended – e-learning, což je vlastně doplněk k prezenčnímu kurzu. Prostřednictvím virtuální výuky mohou účastníci školení zůstat s lektorem v kontaktu i po absolvování kurzu. Zaměstnanci tuhle možnost vítají, jelikož se mohou před samotným školením otestovat a individuálním cvičením zjistit rozdíly mezi účastníky školení.

15.4.2010 Vzdělávací projekt úspěšně odstartoval

 • První absolventy si může připsat vzdělávací projekt, který už na konci loňského roku společnost zahájila. V kostce – nový program má za cíl zlepšit odborné a komunikační dovednosti zaměstnanců.
 • Celý projekt pod názvem “Vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize“ datuje své začátky od září loňského roku 2009. Tehdy společnost zahájila výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb, kterého se zúčastnila i vítězná společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o.
 • Ještě v roce 2009 tak mohla úspěšně projít školením první skupina účastníků. Téma dvoudenních seminářů, které se odehrávaly v příjemném prostředí hotelu v Oderských vrších, znělo Osobnost nákupčího a osobnost obchodníka. Cílem školení bylo pak například odhalit silné a slabé stránky profesí, naučit se lépe zvládat stanovené úkoly. První skupina ve složení obchodníků a kooperantů absolvovala seminář v listopadu 2009. Účastníci si osvojili například marketingovou strategii, řízení prodeje, učili se, jak úspěšně vést obchodní jednání a zvládat různé situace. Hlavním přínosem je fakt, že nabyté vědomosti mohou účastníci uplatnit ve své každodenní práci. V samotném závěru roku se zúčastnili další etapy vzdělávacího programu nákupčí – tentokrát v semináři zaměřeném na komunikační dovednosti.

Zadávací dokumentace na dodavatele vzdělávacích akcí

Projekt vzdělávání zaměstnanců firmy ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize

 • Dnem 1.9.2009 jsme zahájili realizaci projektu, reg.číslo CZ.1.04/1.1.02/35.00064. Na této stránce budou postupně zveřejňovány další informace k jeho realizaci.
 • Dne 14.9.2009 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích akcí k projektu Vzdělávání zaměstnanců ŠKODA VAGONKA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a snížení dopadů ekonomické krize.
 • Lhůta pro podání nabídek byla stanovena ke dni 5.10. 2009 do 10.00 hodiny. Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek byla zveřejněna na stránkách www.esfcr.cz. Zadavatel obdržel nabídky společností TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. a ECS Edconsia, s.r.o..
 • Dne 12.10.2009 v 10. hodin se sešla hodnotící komise, kde se posoudila úplnost nabídek, která spočívala v provedení kontroly údajů a dokladů, které byly povinnou součásti nabídky. Nabídky byly hodnoceny dle hodnotících kritérií: Nabídková cena s váhou 30%, kvalita realizačního týmu s váhou 30%, kvalita a rozsah nabídkových služeb s váhou 30%, reference s váhou 10%. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o, která nám komplexně zajistí odborný vzdělávací program na základě Smlouvy o dodávce služeb uzavřené dne 26.10.2009.